Наукові підрозділи

 • дослідження використання лісорослинного потенціалу та особливостей природного відтворення лісів у різних природних зонах України;
 • підвищення продуктивності лісових фітоценозів за допомогою лісогосподарських заходів;
 • розроблення систем ведення лісового господарства на типологічній основі та нових екологічно орієнтованих способів і технологій комплексних рубок;
 • удосконалення технологій проведення реконструктивних рубок малоцінних молодняків і похідних деревостанів;
 • теорія і практика рубок стиглого лісу;
 • оптимізація режимів рубо…


 • лісотипологічне оцінювання деградованих та малопродуктивних земель щодо придатності для лісорозведення;
 • вивчення біологічного кругообігу речовин та його інтенсифікації у лісових екосистемах;
 • удосконалення системи ґрунтово-екологічних показників для лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу ґрунтів в умовах Лівобережного Лісостепу України;
 • оцінювання антропогенного впливу на зміни лісорослинних властивостей ґрунтів.


 • лісовідновлення в умовах зміни клімату;
 • лісорозведення та боротьба з опустелюванням;
 • агролісівництво та екосистемні послуги;
 • лісова рекультивація та боротьба з деградацією земель.


 • отримання продуктивних і стійких індивідуумів і популяцій шляхом відбору та гібридизації;
 • збереження та відтворення цінного генофонду лісових деревних рослин;
 • дослідження мінливості та успадкування господарчо-цінних ознак лісових порід;
 • розроблення та вдосконалення методів розмноження селекційного матеріалу.


 • вивчення закономірностей виникнення лісових пожеж у різних природних зонах України та вивчення пожежних режимів основних типів ландшафтів;
 • виявлення особливостей пошкодження пожежами лісових насаджень і прогнозування їх післяпожежного розвитку;
 • визначення критеріїв пожежостійкості лісів із урахуванням наявності горючих матеріалів, погодних умов та антропогенних навантажень;
 • оцінювання пожежних ризиків у лісах України, розроблення науково обґрунтованих заходів щодо підвищення пожежостійкості лісів і зменшення пожежної небезпеки в них;


 • розробка засад сучасної лісової політики;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового господарства в сучасних умовах;
 • планування й фінансування лісогосподарського виробництва;
 • науково-технічний прогноз розвитку лісового господарства;
 • інтенсифікація лісокористування;
 • підвищення ефективності ведення лісового господарства;
 • організація виробництва і праці в лісовому господарстві.


 • вивчення причин, динаміки та умов виникнення патогенних процесів у лісових насадженнях;
 • дослідження природи диференціації дерев за станом під впливом масових патогенних явищ;
 • прогнозування появи патологічних процесів та попередження їхнього розвитку.


 • лісова ентомологія (фенологія, динаміка популяцій комах-шкідників, методи обліку, прогнозування);
 • лісова фітопатологія;
 • вплив комах і збудників хвороб на стан дерев;
 • технологія захисту лісу;
 • вивчення наслідків глобальної зміни клімату для поширення та шкідливості лісових комах.


 • інформатизація лісогосподарського виробництва та лісовпорядкування;
 • створення інформаційних систем, програмних комплексів та автоматизованих робочих місць фахівців для різних рівнів керування;
 • створення галузевої геоінформаційної системи лісового господарства на основі розвинених програмних платформ високоефективних геоінформаційних баз даних, як комерційних, так і безоплатних;
 • впровадження апаратного забезпечення для визначення координат за допомогою систем глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС) та вимірювального обладнання для ві…


 • інвентаризація і моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів;
 • ліси та зміни клімату;
 • прогнозування динаміки стану лісів в умовах антропогенних змін довкілля, аналіз сценаріїв ведення лісового господарства, обґрунтування стратегій лісоуправління;
 • застосування передових інформаційних і вимірювальних технологій для визначення лісівничо-таксаційних і екологічних показників лісових екосистем та проведення лісовпорядкування;
 • визначення оптимальних режимів збереження лісового біорізноманіття та розроблення критеріїв визначенн…


 • інформаційне забезпечення науково-дослідних робіт;
 • підтримка вебсайту інституту;
 • формування спеціалізованого інформаційно-бібліотечного фонду;
 • організація редакційно-видавничої діяльності;
 • інформаційне забезпечення авторських прав виконавців науково-дослідних робіт;
 • організаційне та інформаційне забезпечення конференцій, виставок, підготовка презентацій;
 • забезпечення науково-інформаційного співробітництва з інститутами НАНУ,  НААНУ та іншими науковими установами та навчальними закладами;
 • інформаційне забезпечення між…