CПІВРОБІТНИКИ:

Мусієнко Сергій Іванович
Мусієнко Сергій Іванович

канд. с.-г. наук, старший дослідник, завідувач відділу

Освіта: лісогосподарський факультет Українського державного аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України), 1993 р.

Назва канд. дисертації: "Стан та перспективи інтродукції деревних видів у лісові насадження південної частини Лівобережного Лісостепу України".

Автор і співавтор 73 наукових праць, у т. ч. 11 статтей – в наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, 19 статей – у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України та 22 навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: динаміка росту, формування штучних і природних рекреаційно-оздоровчих лісів, вплив лісогосподарських заходів на стан і ріст деревостанів.

тел. (057) 707-80-51
e-mail musienkosergij_les@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Ткач Віктор Петрович
Ткач Віктор Петрович

доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник

Назва канд. дисертації: «Взаимодействие пород в дубово-буковых молодняках предгорья Закарпатья и оптимизация режима их выращивания».

Назва докт. дисертації: «Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них».

Освіта: лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (нині – Національний лісотехнічний університет), 1976 р.

Автор і співавтор 220 публікацій, у т. ч. 13 монографій, 2 патентів.

Наукові інтереси: структурна і функціональна організація лісових біоценозів різного породного складу в умовах змін клімату і зростаючого антропогенного впливу; вплив лісівничих заходів, спрямованих на природнє відтворення господарсько цінних лісових порід; вплив різних видів і способів рубок догляду, лісовідновних рубок, рубок головного користування на лісівничо-таксаційні показники насаджень, їхню товарно-сортиментну структуру, а також на процеси природного відновлення лісових порід.

тел. (057) 704-10-02
e-mail tkach@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Кобець Олексій Володимирович
Кобець Олексій Володимирович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2008 р.

Назва дисертації: «Особливості стану, росту і формування дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву»

Автор і співавтор понад 70 публікацій, у т. ч. понад 30 статей у фахових виданнях.

Наукові інтереси: ріст і формування штучних дубових деревостанів північного Степу України

тел. (057) 707-80-42
e-mail alexei_kobec@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Тарнопільська Оксана Михайлівна
Тарнопільська Оксана Михайлівна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Освіта: ХДУ ім. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна), біологічний факультет, 1993 р.

Назва дисертації: «Особливості росту і формування штучних соснових насаджень Лівобережного Степу та Лісостепу»

Автор і співавтор 46 публі­кацій, у т. ч. 23 статті у фахових виданнях.

Наукові інтереси: динаміка росту, формування штучних і природних соснових фітоценозів, вплив лісогосподарських заходів на стан і ріст деревостанів

тел. (057) 707-80-55
e-mail tarnopilskaya@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Лук’янець Володимир Антонович
Лук’янець Володимир Антонович

старший науковий співробітник

Освіта: факультет захисту рослин ХСХІ ім. В. В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва), 1985 р.

Автор і співавтор 91 наукових праць, у т. ч. 8 статей – в наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus  та/або Web of Science Core Collection, 53 статті – у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, 5 нормативних документів (рекомендацій) з ведення лісового господарства в лісах України та 25 – матеріали доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Наукові інтереси: природне відновлення дуба.

тел. (057) 707-80-18
e-mail lukyanetc@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Бондаренко (Бабенко) Віра Володимирівна
Бондаренко (Бабенко) Віра Володимирівна

молодший науковий співробітник

Освіта: факультет лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 2016 р.

Автор 28 публікацій, у т. ч. 6 статтей – в наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, 10 статей – у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України.

Наукові інтереси: відновлення соснових деревостанів середньої течії річки Сіверського Дінця

тел. (057) 707-80-51
e-mail bond.vera16012017@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ