Гладун Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник / Григорій Гладун.- 2-ге вид., доп. - X.: Нове слово, 2008. - 244 с.

Термінологічний словник розроблений на основі навчальної програми, затвердженої науково-методичною комісією за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство" з метою уніфікації та узагальнення спеціальних термінів. Словник може бути використаний у практичній діяльності працівників лісового господарства, проектних та науково-дослідних установ, агролісомеліораторів, землевпорядників та аспірантів. Рекомендовано до друку вченою радою ХНАУ ім. В. В. Докучаева (протокол № 9 від 28 листопада 2007 р.)