Вітаємо з ювілеєм Лось Світлану Анатоліївну!

Опубліковано: 2024-05-27

Колектив Інституту щиро вітає з ювілеєм Світлану Анатоліївну Лось – завідувача відділу селекції, генетики та біотехнології УкрНДІЛГА, кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника.

Світлана Анатоліївна Лось – висококваліфікований фахівець і визнаний науковець в Україні та за її межами за напрямом селекції та інтродукції деревних і чагарникових порід, член-кореспондент Лісівничої академії наук України з 2016 року. Її наукові дослідження присвячені збереженню генофонду та біорізноманіття лісів України, інтродукції, репродуктивній біології лісових порід, а також їх перспективних форм і сортів з метою створення насаджень різного цільового призначення, удосконаленню відбору та оцінювання селекційного матеріалу та застосування аборигенних і перспективних інтродукованих деревних видів, проблемам інвазійності інтродуцентів.

З 2010 року є національним координатором з вивчення генетичних ресурсів Міжнародних фундаментальних проєктів світового значення (EUFORGEN). Брала активну участь в організації та проведенні інвентаризації об’єктів збереження генофонду листяних деревних видів. Під її керівництвом, на запит ФАО робочою групою, до складу якої увійшли представники 12 установ та організацій, були розроблені матеріали для складання Звіту про стан світових генетичних ресурсів (State of forest genetic resources in Ukraine, 2014), у 2020 році була підготовлена друга доповідь (Україна. Моніторинг реалізації Глобального плану дій щодо збереження, сталого використання та розвитку лісових генетичних ресурсів). Світлана Анатоліївна брала безпосередню участь у засіданні Міжнародної групи, останнім часом – дистанційно. Вона також є представником УкрНДІЛГА та доповідачем на численних конференціях і нарадах національного й міжнародного рівня.

Доля Світлани Анатоліївни Лось нерозривно пов`язана з рідним містом Харковом. Світлана Анатоліївна народилася 27 травня 1964 року. У 1981 році, одразу після закінчення школи, прийшла в лабораторію фізіології та біохімії рослин УкрНДІЛГА працювати в якості лаборанта. У 1987 році заочно закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва (нині – Державний біотехнологічний університет). У 1988 році вступила до аспірантури цього закладу освіти, а після закінчення аспірантури, у 1992 році, захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості біології плодоношення фундука в умовах північно-східних районів України» (науковий керівник – Б. П. Остапенко).

Наукові дослідження Лось С.А. присвячені збереженню генофонду та біорізноманіття лісів України, сталого його використання, вивченню видів та гібридів, селекції, інтродукції, збагаченню лісових ресурсів, репродуктивній біології лісових деревних порід.

З 2012 року Світлана Анатоліївна Лось є керівником низки науково-дослідних тем за державним замовленням. Із 2020 року керує фундаментальною темою: «Удосконалити методичні підходи щодо відбору та оцінювання селекційного матеріалу аборигенних та інтродукованих деревних рослин на основі вивчення їхньої внутрішньовидової мінливості та адаптивної реакції, зокрема стійкості до зміни клімату», яка позитивно оцінена Експертною радою при Національній академії наук України. Під її керівництвом  розроблено низку методичних засад щодо збереження генофонду, селекції та насінництва лісових деревних видів, підвищення продуктивності лісів України, які впроваджуються на підприємствах лісової галузі. Серед них «Рекомендації зі створення лісонасінної бази найперспективніших інтродуцентів деревних рослин», «Настанови з лісового насінництва», «Рекомендації щодо використання перспективних форм і сортів лісових деревних порід для створення насаджень різного цільового призначення», «Програма сортовипробування лісових деревних порід в Україні», «Методика сортовипробування лісових деревних порід», «Вказівки щодо проведення інвентаризації об’єктів ПЛНБ», «Сорти-популяції синтетичні сосни і дуба», «Рекомендації щодо застосування інтродукованих деревних видів для створення насаджень різного цільового призначення та запобігання прояву їхньої інвазійної активності», уточнене лісонасіннєве районування тощо. Науковий доробок Світлани Анатоліївни Лось включає понад 160 наукових праць, серед яких монографії, патенти, посібники, статті у фахових наукових збірниках України та Європи, тези конференцій. Вона є членом редколегій фахового збірника інституту – «Лісівництво і агролісомеліорація».

      

Світлана Анатоліївна бере активну практичну участь у створенні та дослідженні науково-дослідних об’єктів – лісонасінних плантацій та архівів, дослідних, випробних і географічних культур аборигенних та інтродукованих видів. В поточному році завдяки її зусиллям проведено роботи з розширення селекційного фонду тополь і верб – колекцію мають поповнити 10 цінних культиварів. Метою польових сезонів останніх двох років є вивчення інвазійності чужорідних деревних видів. С.А. Лось є членом Міжвідомчої робочої групи щодо інвазійних чужорідних видів тваринного й рослинного світу при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, неодноразово виступала на засіданнях різних груп з цієї проблематики.

Протягом тривалого часу наукова діяльність Світлани Анатоліївни Лось була пов’язана з лабораторією селекції, де вона пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії. Із січня 2022 року працює на посаді завідувача відділу селекції, генетики та біотехнології УкрНДІЛГА. В складних умовах сьгодення та дистанційної роботи вона оперативно й професійно організувала безперебійну та чітко скоординовану роботу підпорядкованого їй відділу, забезпечивши цим продовження очолюваних нею фундаментальних досліджень.

Вона охоче передає досвід молодому поколінню, під її керівництвом захищено три кандидатські дисертації (Михайлов П.П., 2010; Висоцька Н.Ю., 2017; Плотнікова О.М., 2021), на сьогодні ще чотири науковця працюють над своїми дисертаціями. Чималий внесок Світлана Анатоліївна зробила в формування та розвиток творчого потенціалу студентів Державної зооветеринарної академії, де більше 10 років викладала дисципліни «Дендрологія» та «Озеленення населених місць». У співавторстві із С. П. Позняковою в 2015 році нею був виданий навчальний посібник «Дендрологія. Голонасінні». Наразі триває робота над другою частиною «Дендрології».

Світлані Анатоліївні притаманні наукова допитливість, завзятість та цілеспрямованість, її ерудованість, професіоналізм, легкість у спілкуванні та творча уява приваблюють до неї людей, а активна життєва позиція і доброзичливість робить світ навколо кращім, по-родинному затишним, за що ми, її колеги, сердечно вдячні.

     

Тож щиро вітаємо Світлану Анатоліївну Лось з ювілеєм та бажаємо мирного неба, міцного здоров’я, життєвих сил та наснаги у втіленні нових наукових задумів!

Колектив Інституту

      

     

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.