Дослідження ґрунтового покриву в філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України»

Опубліковано: 2024-02-26

В рамках виконання науково-дослідних робіт з оцінки впливу на довкілля господарської діяльності співробітниками лабораторії лісового ґрунтознавства було проведено комплексні (натурні й аналітичні) дослідження ґрунтового покриву в філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України». У натурних дослідженнях також брали участь старший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення П. Б. Тарнопільський та провідний науковий співробітник відділу лісівництва та економіки лісового господарства, канд. с.-г. наук О. М. Тарнопільська.

Дослідження базувалися на класичних методиках і методичних підходах, які загальноприйняті в ґрунтознавстві, лісознавстві, агрохімії, порівняльній екології, й були проведені у три етапи: 1) натурні дослідження, 2) аналітичні дослідження, 3) інтерпретація даних.

Місце закладання пробних площ (ПП) і ґрунтових розрізів обирали керуючись принципами репрезентативності й однорідності ділянки. Натурні дослідження ґрунтів було проведено за стандартизованими методиками (ДСТУ 7535:2014, Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль), вони включали: закладання повнопрофільних ґрунтових розрізів та їхній опис за морфологічними ознаками з виділенням меж розповсюдження певної ґрунтової відміни й наданням їй класифікаційної назви, а також відбір середніх зразків ґрунту для хімічного аналізу з кожного генетичного горизонту.

Якість ґрунтів оцінювали, використовуючи такі показники ґрунту: гранулометричний склад, вміст гумусу та рухомих форм Нітрогену, Фосфору, Калію, кислотність, іонно-сольовий склад водного витягу, а також морфологічні ознаки.

Пробні площі, на яких проводили обстеження ґрунтового покриву, закладали в лісових насадженнях Васищевського та Бабаївського лісництв.

Розріз № 1 було закладено на піщаних аренах Васищевського лісництва (кв. 140, вид. 16) на ділянці після суцільної санітарної рубки. Ділянка являє собою розріджені 92-річні лісові культури сосни звичайної (10 Сз) (рис. 1). Фрагментарно був наявний цілком життєздатний підріст сосни звичайної. Ділянка має чіткі ознаки антропогенного впливу у вигляді численних фортифікаційних споруд (окопи).

Ґрунтовий покрив представлений дерновими опідзоленими ґрунтами на давньоалювіальних пісках, які є фоновими ґрунтами в межах надзаплавної (борової) тераси річок Лівобережної частини України (рис. 2). Ґрунти характеризуються піщаним складом. Тип лісорослинних умов дослідженої ділянки оцінено як свіжий субір (В2). Він цілком відповідає екологічним вимогам сосни звичайної, деревостани якої тут характеризуються високою продуктивністю — І–ІІ класами бонітету.

  

У Васищевському лісництві розріз було закладено на вододілі (кв. 3, вид. 1). Лісовий масив являє собою 95-річний ясенево-дубовий деревостан порослевого походження з часткою дуба звичайного 80 %, ясена звичайного – 20 % та з домішкою клена гостролистого (рис. 3).

Ґрунтовий покрив цієї ділянки представлений темно-сірими опідзоленими ґрунтами на лесових породах (рис. 4). Їхній гранулометричний склад варіює в межах від легко- та важкосуглинистого у верхніх горизонтах до середньо- та легкоглинистого – у нижніх.

  

У Лівобережному Лісостепу ці ґрунти здебільшого поширені на вододільних плато. За своїм класифікаційним положенням вони належать до типу сірих лісових ґрунтів, водночас за властивостями наближаються до чорноземів опідзолених. Темно-сірі опідзолені ґрунти є одними з найродючіших в Україні. Вони формують грудові місцезростання, де ростуть високопродуктивні твердолистяні, в даному випадку – ясенево-дубові деревостани. Тип лісорослинних умов оцінено як D2.

За результатами проведених комплексних ґрунтових досліджень встановлено, що обстежені на зрубах лісові ґрунти у Васищевському та Бабаївському лісництвах філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України» за всіма дослідженими показниками не мають негативних ознак, зумовлених господарською діяльністю зазначеної філії.

 

С. П. Распопіна, д-р с.-г. наук,

зав. лабораторією лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА