Аспірантура

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності УкрНДІЛГА

Повідомлення про набір до аспірантури на 2021 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії
 

В Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) функціонує аспірантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. З часу заснування (1929 р.) в УкрНДІЛГА започатковані та діють наукові школи з лісознавства та лісівництва (Д. В. Воробйов, П. С. Погребняк, П. П. Ізюмський, А. Г. Міхович, П. П. Посохов, В. П. Ткач), лісової селекції (С. С. П’ятницький, П. І. Молотков, І. М. Патлай, Н. В. Старова, Ф. Л. Щепот’єв, П. П. Бадалов, С. А. Лось,), захисного лісорозведення (Г. М. Висоцький, Ю. П. Бялович, М. М. Дрюченко, В. І. Коптєв, О. М. Недашківський, К. Л. Холуп’як, М. А. Лохматов, Г. Б. Гладун,), лісового ґрунтознавства (П. С. Пастернак, І. І. Смольянинов, О. С. Мігунова), лісової ентомології (Й. Д. Авраменко, Г. О. Тимченко, В. Л. Мєшкова), фітопатології (О. І. Ладєйщикова, І. М. Усцький), лісової радіоекології (В. П. Краснов, О. О. Орлов), моніторингу та екології лісів (П. С. Пастернак, І. Ф. Букша, В. П. Ворон, В. П. Пастернак). За період існування Інституту в аспірантурі навчалися близько 500 осіб, в тому числі протягом останніх 10 років – близько 60.

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в УкрНДІЛГА здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1481л від 31.10.2016). Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року.

Прийом на навчання в аспірантурі УкрНДІЛГА за очною та заочною формами навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 205 Лісове господарство (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство).

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна денна форма навчання);

– коштів юридичних та фізичних осіб (очна денна і заочна форми навчання).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

УкрНДІЛГА має висококваліфікований кадровий склад для підготовки докторів філософії. Науковими керівниками і консультантами аспірантів і здобувачів є відомі в Україні вчені, серед яких В. П. Ткач, В. Л. Мєшкова, О. С. Мігунова, В. П. Пастернак – доктори наук, І. Ф. Букша, С. А. Лось, В. П. Ворон, І. М. Усцький, А. В. Полупан, А. С. Торосов, А. М. Жежкун, В. А. Ігнатенко, М. П. Савущик, В. В. Шевчук та ін. – кандидати наук).

Для якісної підготовки аспірантів та виконання ними дисертаційних досліджень УкрНДІЛГА має потужну матеріально-технічну базу. Функціонує атестована для проведення вимірювань лабораторія лісового ґрунтознавства. Для проведення науково-дослідних робіт в польових умовах функціонують 7 державних науково-дослідних підприємств УкрНДІЛГА, один філіал та одне відділення.

Наукова бібліотека УкрНДІЛГА є унікальним зібранням літератури з лісівничої науки. Її фонд налічує понад 117 тис. примірників, у т.ч. 59 тис. періодичних видань, комплектується за тематичними планами, проспектами видавництв, які розповсюджуються книжковими магазинами, учбовими і науково-дослідними інститутами. У бібліотеці створена комп’ютерна база, яка поповнюється фондовими матеріалами: авторефератами, рукописами – докторськими та кандидатськими дисертаціями, звітами. Рукописний фонд включає близько 6 тис. екз. річних та зведених наукових звітів з наукової тематики Інституту і мережі, докторських та кандидатських дисертацій.

Довідки за адресою: 61024, Харків-24, вул. Пушкінська, 86.

Телефони: (057) 704-10-02; (057) 707-80-42

There is currently no content classified with this term.