Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів

Основні напрями досліджень:

 • інвентаризація і моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів;
 • ліси та зміни клімату;
 • прогнозування динаміки стану лісів в умовах антропогенних змін довкілля, аналіз сценаріїв ведення лісового господарства, обґрунтування стратегій лісоуправління;
 • застосування передових інформаційних і вимірювальних технологій для визначення лісівничо-таксаційних і екологічних показників лісових екосистем та проведення лісовпорядкування;
 • визначення оптимальних режимів збереження лісового біорізноманіття та розроблення критеріїв визначення природоохоронної цінності лісових територій і їхнього охоронного статусу;
 • лісова сертифікація.

Отримані результати:

 • розроблено концепцію моніторингу лісів України, методику організації та проведення моніторингу лісів І рівня;
 • розроблено методику моніторингу біорізноманіття лісової рослинності;
 • сформовано довідкову таксономічну базу лісової рослинності України, узгоджену з європейською базою «Flora Europaea»;
 • оцінено запаси вуглецю в різних резервуарах лісових екосистем за природно-кліматичними зонами;
 • оцінено наслідки впливу змін клімату на рівнинні ліси України;
 • створено банк даних потенційних проектів спільного впровадження у лісовому господарстві України згідно з вимогами Кіотського протоколу до РКЗК ООН;
 • зроблено прогноз динаміки показників лісового фонду України для різних сценаріїв ведення лісового господарства з урахуванням антропогенного навантаження та змін клімату;
 • розроблено технологічні рішення щодо застосування у лісовому господарстві передових інформаційних і вимірювальних технологій (мобільних ГІС, польових комп’ютерів, вимірювальних приладів, GPS);
 • на основі мобільної ГІС Field-Map створено технологію для високоефективного польового збору даних для лісових, природоохоронних та інших об’єктів;
 • розроблено концепцію інформаційного стандарту для лісової галузі України на основі чинних лісовпорядних нормативів;
 • створено прототип XML формату, що забезпечує обмін лісотаксаційними геоданими між різними програмними продуктами;
 • науково-експертна підтримка Національного кадастру парникових газів в Україні при підготовці національної звітності до РКЗК ООН та КП;
 • розроблено рекомендації щодо розвитку в Україні сертифікації лісів на засадах сталого лісокористування.

Перспективи досліджень:

 • розроблення науково-методичної бази для розбудови єдиної багаторівневої системи інвентаризації та моніторингу лісів України;
 • розвиток наукових засад моделювання, сценарного аналізу і прогнозування динаміки стану лісів в умовах антропогенних змін довкілля;
 • вивчення динаміки балансу вуглецю в лісових екосистемах;
 • вивчення адаптаційної здатності лісів у зв’язку зі змінами клімату та антропогенним впливом, розробка заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату в лісовому секторі;
 • застосування передових інформаційних і вимірювальних технологій у лісовому господарстві та охороні природи;
 • вдосконалення нормативної та інформаційної бази лісового господарства відповідно до міжнародних вимог щодо сталого лісокористування та ліосуправління;
 • визначення наявних і потенційних загроз для біорізноманіття лісових видів, угруповань та біотопів, розроблення системи заходів щодо їхньої охорони та раціонального використання.

Лабораторія проводить дослідження лісових екосистем України в умовах антропогенної трансформації довкілля за такими напрямами:

 • Моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів України – розробка науково-методичних основ та наукове супроводження розбудови національної системи моніторингу лісів на основі методів, гармонізованих з міжнародними програмами лісового моніторингу. Лабораторія є національним координаційним центром лісового моніторингу, який забезпечує проведення в Україні програм пан-європейського моніторингу лісів (UN-ECE ICP Forests) та моніторингу стану лісів за технологією FHM США (US Forest Health Monitoring). Дивись >>> 
 • Зміна клімату і ліси – вивчення вуглецевого циклу в лісах, оцінка та моніторинг поглинання лісами парникових газів, дослідження вразливості лісів при зміні клімату та вивчення їх адаптаційних можливостей, розробка стратегій реагування лісового сектору на зміну клімату. Розробка, наукове супроводження та консалтингові послуги для проведення в Україні проектів спільного впровадження Дивись >>> 
 • Моделювання, сценарний аналіз і прогнозування динаміки стану лісів – прогнозування динаміки стану лісових ресурсів при антропогенних змінах довкілля (забруднення атмосфери та зміна клімату), оцінка різних варіантів (сценаріїв) ведення лісового господарства, обґрунтування стратегій лісоуправління. Дивись >>>
 • Лісова сертифікація – розробка національних критеріїв, індикаторів та схеми сертифікації лісів на основі принципів сталого (невиснажливого) управління лісами. Консалтингові послуги щодо лісової сертифікації, підготовка лісогосподарських підприємств до проведення лісової сертифікації за міжнародними схемами.
 • Передові технології інвентаризації та моніторингу лісів, дистанційне зондування і ГІС - розробка науково-методичних принципів і технологій застосування аерокосмічного зондування для моніторингу лісів та створення проблемно-орієнтованих ГІС лісового моніторингу, застосування лазерних, супутникових технологій і польових комп’ютерів для оцінки лісівничо-таксаційних та екологічних параметрів лісових насаджень. Дивись >>>
 • Підтримка Веб-сторінки “Ліси і лісове господарство України” – спільно з Європейським Інститутом Лісу. Дивись >>>

Лабораторія створена у травні 1996 року.