Теоретическое обоснование эффективности азотных удобрений пролонгированного действия

Теоретическое обоснование эффективности азотных удобрений пролонгированного действия в лесном и сельском хозяйстве Украины

Теоретическое обоснование эффективности азотных удобрений пролонгированного действия в лесном и сельском хозяйстве Украины

Малюга Ю.Е. Теоретическое обоснование эффективности азотных удобрений пролонгированного действия в лесном и сельском хозяйстве Украины. – Х.: ЧПИ «Новое слово», 2006. – 438 с.

Монографія присвячена питанням розроблення методологічних основ створення повільнодіючих мінеральних азотних і органо-мінеральних добрив, поліпшення азотного і фосфорно-калійного режиму грунтів, підвищення ефективності азотних добрив в лісовому та сільському господарстві України. Показана технологія отримання та характеристика повільнорозчиннихоргано-мінеральних добрив, відпрацьовані способи їх приготування за методиками, що містяться в авторських свідоцтвах і патентах на винахід.

Обґрунтовано, що найкращі показники еколого-економічної і енергетичної ефективності досягаються при використанні зазначених вище добрив на чорноземних і дерново-підзолистих грунтах лівобережного Лісостепу в сільськогосподарському та лісовому виробництві. Рекомендовані заходи щодо збереження та підвищення родючості ґрунтів.