Лабораторія селекції

Основні напрями досліджень:

 • отримання продуктивних і стійких індивідуумів і популяцій шляхом відбору та гібридизації;
 • збереження ті відтворення цінного генофонду лісових деревних рослин;
 • дослідження мінливості та успадкування господарчо-цінних ознак лісових порід;
 • розроблення та вдосконалення методів розмноження селекційного матеріалу.

Отримані результати:

 • визначено сучасний стан, вдосконалено методику оцінювання та проведено відбір об’єктів збереження генофонду;
 • отримано нові гібридні форми Pinus, Quercus, Corylus;
 • виявлено закономірності росту і розвитку потомств плюсових дерев, гібридів і кліматипів деревних рослин, проаналізовано механізми їхньої адаптації до зміни клімату;
 • визначено перспективні види і кліматипи інтродуцентів;
 • вдосконалено методики дослідження мітотичної активності клітин листяних і хвойних видів, опрацьовано методи розмноження в умовах іn vitro видів, гібридів і форм Populus, Larix, Picea, Quercus, Corylus;
 • закладено 18 нових ділянок випробних культур і 2 – географічних культур;
 • розмножено близько 80 видів та гібридів роду Populus;
 • створено сортовипробні культури тополь для біоенергетики;
 • здійснено аналіз нормативно-законодавчих документів, які стосуються збереження і невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових порід, що знайшло відображення у проекті «Настанов з виділення, збереження та відтворення цінного генетичного фонду лісових деревних порід України», пропозиціях до нової редакції «Інструкції з впорядкування лісового фонду України» та новій редакції «Настанов з лісового насінництва».

Перспективи роботи:

 • створення нових і дослідження наявних селекційних об’єктів сучасними цитологічними та молекулярно-генетичними методами для подальшого розвитку теоретичних (мінливість і адаптація) та практичних (лісонасінна справа, лісовирощування) аспектів у лісовому господарстві;
 • удосконалення методів відбору, збереження та оцінювання об’єктів плантаційного та популяційного напрямів селекції з урахуванням видових і регіональних особливостей, лісорослинних умов, походження, цільового призначення, адаптаційного потенціалу, генетичних характеристик дерев тощо;
 • розширення робіт з виведення та розмноження нових сортів лісових порід з використанням методів гібридизації, поліплоїдії та їхнього поєднання, штучного мутагенезу, біотехнології і генної інженерії.

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Лось Світлана Анатоліївна – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції.

Тел. (057) 707-80-77, е-mail: svitlana_losatukr [dot] net

Освіта:Харківський сільськогосподарський інститут (нині – Харківський національний аграрний універтитет) , агрономічний факультет, 1982–  1987 р.

Дисертація – « Особливості біології плодношенння фундука в умовах північно-східних районів України».

Наукові інтереси:селекція, насінництво, збереження генофонду, інтродукція, репродуктивна біологія лісових деревних порід.

Публікації

Торосова Лілія Олександрівна – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції.

Тел. (057) 707-80-34, е-mail: torosovaliliyaatukr [dot] net

Освіта: Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна) , біологічний факультет, 1990-1995рр.

Дисертація – «Внутрішньовидова мінливість сосни звичайної в географічних культурах за цитологічними показниками» захищена у 2001 р. за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво.

Наукові інтереси: селекція, збереження генофонду,  репродуктивна біологія лісових цитологія, анатомія деревних порід, сортовипробування тополь та верб.

Публікації

Терещенко Лариса Іванівна – канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії селекції.

Тел. (057) 707-80-62, е-mail: telaturiffm [dot] ua

Освіта: біологічний факультет Пермського ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. О.М.Горького, 1984.

Дисертація – «Внутрішньовидова мінливість та успадкування ознак плюсових дерев сосни звичайної у Харківській області», 06.03.01 - лісові культури та фіто меліорація.

Автор і співавтор 70 публікацій.

Наукові інтереси: збереження генофонду лісових видів, лісова селекція, репродуктивна біологія р. Pinus.

Публікації

Бадалов Костянтин Павлович – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції.

Тел. 0982988538, е-mail: konstantin-badalovatukr [dot] net

Освіта: лісогосподарський факультет Ленінградської ордена Леніна Лісотехнічної академії імені С.М. Кірова (нині ), 1982 рік.

Дисертація – «Селекція дуба в степових умовах Правобережжя України (інтродукція, міжвидова гібридизація, апоміксис)» за спеціальністю 06.03.01 - лісові культури та фіто меліорація.

Автор та співавтор 51 наукової праці: 28 статей, 14 тез, 1 рекомендація, 1 ГОСТ, 1 буклет, 5 авторських свідоцтв на сорт рослин і 1 автореферат.

Наукові інтереси: інтродукція, селекція та віддалена гібридизація деревних й чагарникових лісових порід.

Публікації

Обозний Олександр Іванович – канд. біол. наук, науковий співробітник лабораторії селекції.

Тел. (057) 707-80-46, е-mail: alexxdinru2007atrambler [dot] ru

Публікації