Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів

Основні напрями досліджень:

 • інвентаризація і моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів;
 • ліси та зміни клімату;
 • прогнозування динаміки стану лісів в умовах антропогенних змін довкілля, аналіз сценаріїв ведення лісового господарства, обґрунтування стратегій лісоуправління;
 • застосування передових інформаційних і вимірювальних технологій для визначення лісівничо-таксаційних і екологічних показників лісових екосистем та проведення лісовпорядкування;
 • визначення оптимальних режимів збереження лісового біорізноманіття та розроблення критеріїв визначення природоохоронної цінності лісових територій і їхнього охоронного статусу;
 • лісова сертифікація.

Отримані результати:

 • розроблено концепцію моніторингу лісів України, методику організації та проведення моніторингу лісів І рівня;
 • розроблено методику моніторингу біорізноманіття лісової рослинності;
 • сформовано довідкову таксономічну базу лісової рослинності України, узгоджену з європейською базою «Flora Europaea»;
 • оцінено запаси вуглецю в різних резервуарах лісових екосистем за природно-кліматичними зонами;
 • оцінено наслідки впливу змін клімату на рівнинні ліси України;
 • створено банк даних потенційних проектів спільного впровадження у лісовому господарстві України згідно з вимогами Кіотського протоколу до РКЗК ООН;
 • зроблено прогноз динаміки показників лісового фонду України для різних сценаріїв ведення лісового господарства з урахуванням антропогенного навантаження та змін клімату;
 • розроблено технологічні рішення щодо застосування у лісовому господарстві передових інформаційних і вимірювальних технологій (мобільних ГІС, польових комп’ютерів, вимірювальних приладів, GPS);
 • на основі мобільної ГІС Field-Map створено технологію для високоефективного польового збору даних для лісових, природоохоронних та інших об’єктів;
 • розроблено концепцію інформаційного стандарту для лісової галузі України на основі чинних лісовпорядних нормативів;
 • створено прототип XML формату, що забезпечує обмін лісотаксаційними геоданими між різними програмними продуктами;
 • науково-експертна підтримка Національного кадастру парникових газів в Україні при підготовці національної звітності до РКЗК ООН та КП;
 • розроблено рекомендації щодо розвитку в Україні сертифікації лісів на засадах сталого лісокористування.

Перспективи досліджень:

 • розроблення науково-методичної бази для розбудови єдиної багаторівневої системи інвентаризації та моніторингу лісів України;
 • розвиток наукових засад моделювання, сценарного аналізу і прогнозування динаміки стану лісів в умовах антропогенних змін довкілля;
 • вивчення динаміки балансу вуглецю в лісових екосистемах;
 • вивчення адаптаційної здатності лісів у зв’язку зі змінами клімату та антропогенним впливом, розробка заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату в лісовому секторі;
 • застосування передових інформаційних і вимірювальних технологій у лісовому господарстві та охороні природи;
 • вдосконалення нормативної та інформаційної бази лісового господарства відповідно до міжнародних вимог щодо сталого лісокористування та ліосуправління;
 • визначення наявних і потенційних загроз для біорізноманіття лісових видів, угруповань та біотопів, розроблення системи заходів щодо їхньої охорони та раціонального використання.

Лабораторія проводить дослідження лісових екосистем України в умовах антропогенної трансформації довкілля за такими напрямами:

 • Моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів України – розробка науково-методичних основ та наукове супроводження розбудови національної системи моніторингу лісів на основі методів, гармонізованих з міжнародними програмами лісового моніторингу. Лабораторія є національним координаційним центром лісового моніторингу, який забезпечує проведення в Україні програм пан-європейського моніторингу лісів (UN-ECE ICP Forests) та моніторингу стану лісів за технологією FHM США (US Forest Health Monitoring). Дивись >>> 
 • Зміна клімату і ліси – вивчення вуглецевого циклу в лісах, оцінка та моніторинг поглинання лісами парникових газів, дослідження вразливості лісів при зміні клімату та вивчення їх адаптаційних можливостей, розробка стратегій реагування лісового сектору на зміну клімату. Розробка, наукове супроводження та консалтингові послуги для проведення в Україні проектів спільного впровадження Дивись >>> 
 • Моделювання, сценарний аналіз і прогнозування динаміки стану лісів – прогнозування динаміки стану лісових ресурсів при антропогенних змінах довкілля (забруднення атмосфери та зміна клімату), оцінка різних варіантів (сценаріїв) ведення лісового господарства, обґрунтування стратегій лісоуправління. Дивись >>>
 • Лісова сертифікація – розробка національних критеріїв, індикаторів та схеми сертифікації лісів на основі принципів сталого (невиснажливого) управління лісами. Консалтингові послуги щодо лісової сертифікації, підготовка лісогосподарських підприємств до проведення лісової сертифікації за міжнародними схемами.
 • Передові технології інвентаризації та моніторингу лісів, дистанційне зондування і ГІС - розробка науково-методичних принципів і технологій застосування аерокосмічного зондування для моніторингу лісів та створення проблемно-орієнтованих ГІС лісового моніторингу, застосування лазерних, супутникових технологій і польових комп’ютерів для оцінки лісівничо-таксаційних та екологічних параметрів лісових насаджень. Дивись >>>
 • Підтримка Веб-сторінки “Ліси і лісове господарство України” – спільно з Європейським Інститутом Лісу. Дивись >>>

Лабораторія створена у травні 1996 року.

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Букша Ігор Федорович –к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-57, е-mail: bukshaaturiffm [dot] org [dot] ua

Освіта: УСГА, лісогосподарський факультет.

Дисертація – «Береговые лесонасаждения Кременчугского водохранилища и пути повышения их защитной эффективности» (диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.03.03).

Наукові інтереси: Інвентаризація та моніторинг лісів, передові інформаційні технології для лісового господарства, зміна клімату й ліси (вуглець у лісах, вразливість лісів та їх адаптаційні можливості, стратегії реагування у лісовому секторі), сценарний аналіз, моделювання та прогнозування розвитку лісів при антропогенних змінах довкілля, лісова сертифікація та проблеми сталого ведення лісового господарства.

 

Публікації

Пастернак Володимир Петрович – д. с.-г. н., провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-44, е-mail: Pasternakaturiffm [dot] org [dot] ua

Освіта: УСГА, лісогосподарський факультет.

Дисертація – «Біопродуктивність лісових насаджень північного сходу України в контексті змін клімату».

Наукові інтереси: Проблеми розвитку моніторингу та інвентаризації лісів, оцінювання поглинання лісами парникових газів, розробка стратегій реагування лісового сектору на зміни клімату, проблеми сталого лісокористування та управління лісами.

Публікації

Пивовар Тетяна Сергіївна– к. с.-г. н., старший науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-44, е-mail: pyvovartatianaatgmail [dot] com

Освіта: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет.

Дисертація – «Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу».

Наукові інтереси: Аналіз даних моніторингу та інвентаризації лісів.

Публікації

Бондарук Марина Анатоліївна – к. б. н., провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-48, е-mail: tsel_satukr [dot] net

Освіта: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет.

Дисертація – «Вплив техногенних факторів на стійкість дібровних екосистем в межах Західного Донбасу» за спеціальністю 03.00.16 «Екологія».

Наукові інтереси: Охорона та моніторинг біорізноманіття лісових екосистем; фітоіндикація змін екологічних режимів лісових екотопів; аналіз фітоінвазій; фітосозологічні дослідження та визначення охоронного статусу лісових територій;оцінювання задовільності едафічних і кліматичних умов середовища для головних лісотвірних порід України та видів раритетної флори.

Публікації

Целіщев Олександр Генадійович – науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-48, е-mail: tsel_satukr [dot] net

Наукові інтереси: Охорона та моніторинг біорізноманіття лісових екосистем; фітоіндикація змін екологічних режимів лісових екотопів.

 

Публікації

Яроцький Володимир Юрійович – провідн. інженер лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-44, е-mail: suerlayatukr [dot] net

Освіта: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет.

Наукові інтереси: Вивчення вуглецевого циклу у лісах, роль відмерлої  деревини у лісових екосистемах.

Публікації

Лялін Олександр Іванович – кандидат с.-г. наук (2013), доцент (2015), старший науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів.

Тел. (057) 707-80-72, е-mail: o_lyalinatukr [dot] net

Освіта: НАУ м. Київ, лісогосподарський факультет (2002).

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук 06.03.01 – «Лісові культури та фітомеліорація» на тему: «Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу».

Наукові інтереси: Інвентаризація та моніторинг лісів, передові інформаційні технології для лісового господарства, вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, проблеми лісовирощування та сталого ведення лісового господарства України.

 

Публікації