Застосування ГІС-аналізу з метою лісової рекультивації порушених земель

На території України розвідано близько 3 тисяч родовищ більш ніж 80 видів корисних копалин, з яких розробляється понад 400 родовищ (близько 50 видів) відкритим або підземним способом. Загальна площа порушених земель становить понад 265 тис. га, зокрема земель, порушених відкритими розробками корисних копалин, – 144,0 тис. га.

Екологічно прийнятним та економічно доцільним напрямом освоєння порушених земель є лісова рекультивація – відтворення рослинного покриву за допомогою штучно створених зелених насаджень різного цільового призначення – захисно-меліоративних, озеленювальних, рекреаційних, ландшафтних, у складі яких використовуються різні види дерев і чагарників місцевої флори та інтродуценти.

Техногенним ландшафтам притаманна значна мінливість рельєфу та строкатість складу ґрунтосумішей, що й спричиняє суттєву варіацію екологічних умов на невеликих територіях, які обумовлюють ріст та розвиток рослинності. Тому для проведення ефективної біологічної рекультивації потрібна детальна системна оцінка кар’єрно-відвального комплексу, яка враховує перелічені характеристики. Із цією метою у лабораторії лісових культур та агролісомеліорації розроблено методику системного оцінювання порушених земель на основі ГІС-аналізу та використання космічних знімків, яка була апробована на порушених землях Бантишівського родовища формовочних пісків Дружківського рудоуправління Донецької області.

Використання космічних знімків та матеріалів тахеометричної зйомки як вхідних даних для базової ГІС дало можливість отримати цифровий картографічний матеріал для системного аналізу кар’єрно-відвального комплексу та прилеглих до родовища територій. З урахуванням результатів досліджень водно-фізичних та агрохімічних властивостей геологічних верств і розкривних ґрунтів та їхніх сумішей у відвалах, віку й видового складу деревних і чагарникових порід самозарослих ділянок, даних геологічної, маркшейдерської та екологічної служб Дружківського рудоуправління отримано кількісні та якісні показники просторового розподілу площ за видами техногенного порушення та формами техногенного рельєфу, типами умов місцевиростання (родючістю і вологістю ґрунтів), стрімкістю укосів відвалів та бортів кар’єрів, густотою, породним складом і віковими групами природного самозаростання деревною й чагарниковою рослинністю та насаджень штучного походження на 38,6 га порушених земель Бантишівського родовища формовочних пісків.

Техногенний рельєф та висотні відмітки кар’єро-відвального комплексу

Форми техногенного рельєфу та природне самозаростання деревною та чагарниковою рослинністю

Типи умов місцевиростання

Категорії рекультивованих лісокультурних площ (КРЛП) 

Застосування зазначеної методики з метою проведення науково-дослідних пошукових та проектних робіт дає змогу значно підвищити їхню якість та знизити собівартість досліджень, детально запроектувати та розрахувати кошторис вартості лісової рекультивації порушених відкритими гірничими розробками земель.

Лабораторія лісових культур та агролісомеліорації УкрНДІЛГА