Проведено науково-дослідні роботи на експериментальних ділянках з рубок догляду

Рубки догляду в насадженнях сприяють підвищенню розміру користування з одиниці площі на 30−35% у результаті запобігання відпаду; можуть скоротити на 10−30 років період вирощування технічно стиглої деревини; покращують санітарний стан насаджень і підвищують їх стійкість до сніголаму, хвороб та шкідників; сприяють поліпшенню товарної структури насаджень. Незважаючи на глибоку і всебічну вивченість проблем стосовно рубок догляду в дубових штучних насадженнях Лісостепу, низка важливих питань є недостатньо дослідженою, зокрема вплив інтенсивності зріджувань на динаміку росту і продуктивність штучних дубових деревостанів.

Співробітники Краснотростянецького відділення УкрНДІЛГА під керівництвом виконавця теми Ігнатенко В. А. провели чергові вимірювання на стаціонарному багатоваріантному дослідному об’єкті з вивчення впливу інтенсивності рубок догляду на продуктивність деревостану в майбутньому. Попередні вимірювання в минулі роки виконані за участю науковців лабораторії лісівництва УкрНДІЛГА – с. н. с. Румянцева М. Г. та н. с. Луначевського Л. С.

Дослід зі впливу інтенсивності рубок догляду на продуктивність деревостанів було закладено Бобраковим Л. М. у 1957 р. в Нескучанському лісництві ДП «Тростянецьке ЛГ» (кв. 34, вид. 3) в 9-річних культурах за участю дуба звичайного (Quercus robur L.). Дослідний об’єкт складався із 4 секцій різної інтенсивності зріджування верхнього намету: секція А – контроль (без зріджування); секція Б – рубки догляду слабкої інтенсивності; секція В – рубки догляду помірної інтенсивності; секція Г – рубки догляду сильної інтенсивності. В подальшому в 1968 р. в деревостані проведено прочищення з такою інтенсивністю зріджування за запасом: на секції А – 1 %; секції Б – 12 %; секції В – 16 %; секції Г – 32 %. Починаючи із 1989 р., на всіх секціях досліду проводили виключно вибірково-санітарні рубки.

Обмір діаметрів дерев на секціях досліду

Науково-дослідні роботи проведено в рамках тематичного плану по темі № 2 «Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва» і мали за мету вивчення впливу рубок догляду (прочищення) різної інтенсивності на особливості росту, лісівничо-таксаційні показники та товарно-сортиментну структуру дубових насаджень.

Проведені науковцями дослідження структури, росту та стану насаджень, особливостей їхнього формування залежно від інтенсивності рубок догляду є важливими для встановлення оптимальних режимів вирощування дубових насаджень Лівобережного Лісостепу. Результати досліджень будуть враховані в «Уточненій інструкції з проведення рубок формування та оздоровлення лісу у рівнинних лісах». Це дасть змогу доповнити рекомендації щодо проведення рубок догляду в дубових насадженнях штучного походження, зокрема: 1) уточнити діапазони інтенсивності рубок догляду та період їхньої повторюваності; 2) розробити пропозиції щодо режимів вирощування штучних дубових насаджень.

Румянцев М. Г., с. н. с. лабораторії лісових культур та агролісомеліорації;

Самодай В. П., с. н. с. Краснотростянецького відділення УкрНДІЛГА,

Тарнопільська О. М., п. н. с. лабораторії лісівництва

Фото надані Самодаєм В. П.