ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ВЕЛИКО-АНАДОЛЬСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ ДОКУЧАЄВСЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ: ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ, СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОАГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перший завідувач Велико-Анадольської дільниці Г. М. Висоцький

Державне підприємство «Маріупольська лісова науково-дослідна станція» було засновано 23 червня 1892 року як споряджену Лісовим департаментом Велико-Анадольську дільницу «Особливої експедиції з випробування та обліку різноманітних заходів та прийомів лісового і водного господарства в степах Росії» під керівництвом В. В. Докучаєва.

Втіленню в життя грандіозного проекту заліснення степу передувала екологічна катастрофа – надзвичайної сили посухи й пилові бурі наприкінці ХІХ століття. Особливо катастрофічною була пилова буря 1892 року, яка через знищення природного рослинного покриву призвела до масштабного руйнування родючих чорноземів на орних землях, загибелі врожаю та голоду серед населення.

Проект дослідних робіт експедиції містив такі завдання: створення насаджень у степу в найбільш відкритих його частинах у вигляді захисних смуг; створення лісу на невгіддях; заліснення балок; закріплення ярів та берегів річок; створення промислових насаджень, зокрема садів; облаштування водойм; регулювання степових річок. Перелік робіт включав зрошення, облаштування дослідних сільськогосподарських ланів, реставрацію первинного степу, дослідження природного заліснення у степах та інше. Кінцевою метою діяльності експедиції було визначення стратегічних шляхів і розроблення методів запобігання руйнуванню природної основи агрокультури – найродючіших чорноземів Степової зони.

ДП «Маріупольська ЛНДС» є однією з найстаріших науково-дослідних установ України у лісовій галузі. Розроблені та випробовувані впродовж 125 років лісобіологічні методи оптимізації навколишнього середовища виявилися надзвичайно цінними й ефективними для вирішення широкого кола проблем меліоративного, обводнювального, протиерозійного характеру та розв’язання інших питань, важливих у складних природно-кліматичних умовах антропогенно-трансформованого довкілля. Дослідні лісостани ДП «Маріупольська ЛНДС» цілеспрямовано закладали у високому сухому південно-східному степу на вододілі рік Дінця й Дніпра, у місці з’єднання Донецького кряжу та Приазовської височини.

Налагодження роботи дільниці відбувалося під керівництвом та за участю відомих науковців та їхніх соратників – В. В. Докучаєва, М. К. Турського, М. М. Сибірцева, О. І. Ковальова, Г. І. Танфільєва, М. П. Адамова, П. А. Зем’ятченського, В. П. Дейча, А. О. Сілантьєва. У 1894 році П. Ф. Бараковим було розроблено детальний проект системи полезахисних смуг та організації території дослідних полів.

Система полезахисних лісових смуг, масивів, прибалкових та інших насаджень у межах нинішньої території ДП «Маріупольська ЛНДС» є наочним результатом наукової та виробничої діяльності плеяди вчених-лісівників та практиків. Захисні насадження було створено протягом 1892–1967 років на площі близько 300 га. Основний обсяг науково-дослідних робіт початкового етапу виконали перший завідувач Велико-Анадольської дільниці Г. М. Висоцький (1892–1904 рр.) та лісник О. В. Дулов. Надалі справу заліснення степових територій продовжили Д. В. Померанцев (1905–1912 рр.), Н. П. Кобранов (1912–1915 рр.), Д. К. Крайнєв (1916–1931 рр.), Ф. М. Харитонович (1935–1937 рр.), С. А. Більдєй (1937–1939 рр.), В. А. Черствін (1939–1941 рр.), І. М. Лабунський (1944–1967 рр.). Сьогодні це зразкові натурні об’єкти, приклад створення стійких лісобіологічних систем у Степовій зоні.

Різноплановими дослідженнями проблем степового лісорозведення на базі підприємства займалися Г. М. Висоцький, П. А. Зем’ятченський, М. М. Сибірцев, С. А. Більдєй, М. М. Степанов, С. П. Кравков, Г. С. Гринь, Г. Г. Махов, А. Ф. Циганенко, Б. В. Надєждін, А. С. Гладкий, П. Ф. Долгая, І. І. Смольянінов, Д. В. Померанцев, Т. М. Келеберда, В. Г. Келеберда, Н. П. Кобранов, Д. К. Крайнєв, В. А. Черствін, Ф. Н. Веремійчук, Н. І. Борисов, Ф. М. Харитонович, І. Ф. Гриценко, Б. Й. Логгінов, Д. П. Рижиков, І. М. Лабунський, Л. Т. Устиновська, С. С. П’ятницький, І. І. Старченко, М. А. Лохматов, А. А. Лішенко, В. І. Коптєв, А. Є. Вербін, Г. П. Чоні, Л. І. Чоні, А. А. Сірик, В. О. Бородавка, О. Б. Бородавка, Н. Г. Соломаха, Т. М. Короткова та інші.

Найбільш вагомими науковими здобутками за 125-річну історію функціонування ДП «Маріупольська ЛНДС» є розроблення нині загальноприйнятих та класичних у степовому лісорозведенні деревно-чагарникового (Г. М. Висоцький) та деревно-тіньового (М. Я. Дахнов, Г. М. Висоцький) типів змішування.

Винайдений І. М. Лабунським борозно-стрічковий спосіб створення культур дуба з наступним уведенням супутніх порід, розроблені ним принципи створення полезахисних лісових смуг і сьогодні застосовуються у лісовому господарстві. І. М. Лабунський також сконструював перші засоби механізації лісокультурних робіт – лісову сівалку, викопний плуг та лісосадильну машину.

Догляд за лісовими культурами

Створення лісових культур

У результаті багаторічних досліджень науковцями розроблено та впроваджено у виробництво принципи ведення сталого високостовбурного господарства в штучних насадженнях, відпрацьовано систему рубок догляду.

Упродовж тривалого часу на підприємстві досліджували меліоративний вплив захисних насаджень на міжсмуговий простір. Було обґрунтовано еколого-економічну ефективність захисних лісонасаджень і доведено ефект збереження та збільшення врожаю на захищених полях і покращання мікроклімату на міжсмуговому просторі. Для полезахисних лісових смуг визначено оптимальні конструкції. Встановлено, що лісові насадження також позитивно впливають на ґрунтоутворювальні процеси, водно-фізичні й хімічні характеристики ґрунтів.

На підприємстві постійно виконують науково-дослідні роботи щодо інтродукції видів з інших природно-кліматичних зон. На стійкість до впливу цілої низки абіотичних та біотичних факторів було випробувано близько 500 видів деревно-чагарникових порід, вивчено їхній ріст та розвиток, фенологію, плодоношення. Понад 150 видів визнано придатними для створення лісових насаджень різного цільового призначення.

Розроблено і вдосконалено технології створення рекультиваційних насаджень та ведення господарства в них з метою реабілітації та відновлення порушених видобутком корисних копалин земель і залучення їх до ефективного господарського використання.

З метою підвищення лісистості території Донецької області виконано наукові дослідження щодо лісопридатності невгідь, малопродуктивних та деградованих земель.

На розсаднику експериментальної лабораторії декоративно-ландшафтних культур та зеленого будівництва наукового підрозділу випробувано 485 таксонів та субтаксонів із 56 родин. Нині тут реалізують 132 таксони, які є найбільш адаптованими до жорстких природно-кліматичних умов регіону.

Досліджено стан і динаміку екосистем, розроблено засади збереження, відтворення і розвитку природних лісів на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) Донецької області. Розроблено і впроваджено комплекс заходів з лісорозведення, захисту та благоустрою земель водних ресурсів – малих річок і водойм.

Проведено моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісових насаджень, які ростуть в умовах критичного техногенного навантаження (дослідженнями охоплено всю площу лісів держлісфонду Донецької області).

Проведено цикл досліджень причин ослаблення, патологічного усихання в природних та штучних лісах Донеччини. Розроблено та впроваджено технології лісовідновлення дуба на нерозкорчованих зрубах після проведення суцільних санітарних рубок деревостанів, що усихають, з урахуванням наявності природного насіннєвого та вегетативного поновлення дуба і супутніх порід.

Тривають дослідження сучасного стану захисних меліоративних насаджень різного цільового призначення, зокрема полезахисних лісових смуг. З часів Докучаєвської експедиції і донині на підприємстві практично безперервно діє метеорологічна станція.

Штучні лісові екосистеми Докучаєвської експедиції є історично унікальним прикладом створення видатних за стійкістю та продуктивністю лісових культур у Степу, особливо в умовах глобальної зміни клімату. Створені на місцезростаннях різнотравно-типчаково-ковилових степів, за своє довголітнє існування вони набувають рис природного лісу з властивими йому процесами саморегуляції та самовідтворення. Безумовно незаперечним є потужний біокліматичний потенціал лісів та їхній позитивний вплив на довкілля За своїм основним призначенням вони є експериментальною базою ДП «Маріупольська ЛНДС», мають охоронний статус. Заповідне урочище «Маріупольська лісова дача» було включено до складу ПЗФ рішенням виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів № 155 від 11.03.1981 р. з метою збереження унікального лісоаграрного комплексу у зв’язку з його великим науковим, природоохоронним, лісознавчим, історико-культурним, естетичним значенням.

Сьогодні загальна площа лісоаграрного стаціонару ДП «Маріупольська ЛНДС» становить 519,5 га. Лісові ділянки займають площу 302 га, з них вкриті лісовою рослинністю землі мають площу 215,3 га, зокрема лісові культури – 170,6 га. До земель сільськогосподарського призначення належать 217,5 га, з них рілля займає 204 га.

Ліси Докучаєвського лісоаграрного стаціонару тепер є переважно високобонітетними дібровами IХ–XІІ класів віку із середньою повнотою 0,7–0,8, запасом стовбурової деревини до 270–350 м3/га (запас найбільш вдалих дубняків оптимального складу у віці 100–110 років сягає 450–550 м3/га), помірно розвиненим підліском тіньової морфоструктури, слабо розвиненим трав’яним покривом і суцільною підстилкою. Показовою є їхні ґрунтополіпшувальна та ґрунтозахисна функції. Нині під насадженнями ДП «Маріупольська ЛНДС» потужність гумусованого горизонту становить 0,8 м, уміст гумусу – 6 %. Запас гумусу під лісовими насадженнями становить 600 т/га, а на захищених лісом полях – 500 т/га.

За лісівничими характеристиками ліси ДП «Маріупольська ЛНДС» є найкращими в штучно створених лісоаграрних екосистемах Степової зони. Вони вирізняються своєю продуктивністю, ефективністю та високими меліоративними властивостями. Лісоаграрний комплекс і надалі слугуватиме взірцевою моделлю оптимізації агроландшафтів степу лісобіологічними засобами. На базі дослідних об’єктів, створених у різні періоди, тривають різноманітні наукові дослідження з питань степового лісівництва, агролісомеліорації, ґрунтознавства, інтродукції, селекції та інших напрямів.

Еталонне дубово-грабове насадження, кв. 66

ДП «Маріупольська ЛНДС» є єдиним регіональним представником галузевої лісової науки, воно здійснює науковий супровід степового лісорозведення в зоні своєї діяльності та відповідальності. Науковцями підприємства визначено найгостріші проблеми лісогосподарської галузі, лісівництва та лісорозведення на Донбасі, які потребують проведення різнопланових науково-дослідних робіт у наступні роки, а саме:

– оцінювання сучасного стану лісів штучного та природного походження Донецького ОУЛМГ та інших лісокористувачів регіону, розроблення й упровадження рекомендацій щодо ведення лісового господарства в них з метою збереження їхньої еколого-захисної ефективності та попередження економічних втрат лісових ресурсів, дослідження особливостей і закономірностей сучасного лісоутворювального процесу в штучних та природних лісах степової зони України;

– дослідження лісовідновлення дубових деревостанів Донецької області, що всихають, та розроблення і впровадження рекомендацій з технології створення нових лісів (лісових культур) на нерозкорчованих зрубах;

– оцінювання ефективності штучного лісовідновлення гірничопромислових територій, дослідження природного заростання старих кар’єрно-відвальних комплексів та розроблення методичних рекомендацій з ландшафтно-біологічної рекультивації порушених земель в Донецькій області;

– аналізу сучасного стану лісомеліоративних насаджень різних категорій захисту в агроландшафтах Донеччини та розроблення рекомендацій щодо ведення господарства в них з метою збереження і посилення їхніх захисно-меліоративних функцій;

– розроблення та впровадження наукових засад оптимізації асортименту декоративної дендрофлори для Степової зони України, відпрацювання технологій розмноження та вирощування садивного матеріалу місцевого походження лісових та декоративних шпилькових і листяних деревно-чагарникових видів для потреб лісорозведення, озеленення, благоустрою;

– лісорозведення та відновлення захисно-меліоративних насаджень усіх категорій захисту на землях водних ресурсів (малі річки і водойми) з метою оптимізації їхнього біокліматичного потенціалу та підвищення лісистості регіону;

– дослідження лісових екосистем ПЗФ Донецької області, моніторингу їхнього стану та динаміки як основи для збереження, відновлення і сталого розвитку охоронних природних та штучних насаджень регіону; розроблення та впровадження головних принципів і засад сучасного, наближеного до природи степового лісівництва в охоронних насадженнях з метою виправлення, відтворення та збереження корінних типів деревостанів в деградованих байрачних лісах;

– дослідження сучасного стану та перспектив інтродукційної оптимізації штучних дендроценозів степової зони України.

ДП «Маріупольська ЛНДС» є лісовою науково-дослідною установою, яка вирішує наукові та науково-практичні завдання неухильного і послідовного впровадження екологічно раціональних систем лісорозведення й лісокористування в Степовій зоні задля збереження та ефективного використання природних ресурсів, поліпшення якості довкілля, тому подальше її існування є незаперечно актуальним та доцільним. 

Розсадник наукового підрозділу

У надскладних умовах сьогодення існує реальна загроза призупинення діяльності ДП «Маріупольська ЛНДС» на невизначений час. Для здійснення статутних завдань з наукової й лісогосподарської діяльності та збереження унікального лісоаграрного стаціонару Докучаєвської експедиції підприємство як ніколи гостро потребує підтримки держави – відновлення бюджетного цільового фінансування.

Збереження функціональності ДП «Маріупольська ЛНДС» є нагальною необхідністю ще й тому, що в подальшому лісова галузь регіону незаперечно вимагатиме наукового супроводу щодо відновлення та реконструкції лісових насаджень, які постраждали або були знищені під час проведення антитерористичної операції (АТО) у Донецькій області внаслідок пожеж, обстрілів, будівництва оборонних споруд тощо.

В останні роки фінансування діяльності нашого підприємства з Державного бюджету України здійснювалося в межах 42–50 %, з 2016 року взагалі не фінансується, решту коштів для забезпечення виплати заробітної плати та життєдіяльності підприємства отримуємо за рахунок виконання госпдоговірних робіт в лісовому господарстві, проведення наукових досліджень за заявками підприємств і установ, зокрема й на території природно-заповідного фонду області, реалізації продукції розсадника та отриманої від проведення рубок деревини і продуктів її переробки, реалізації сільськогосподарської продукції – насіння соняшнику, озимої пшениці та кукурудзи. Реалізація на 01.12.2017. становить 1351,1 тис. грн, сплачено податків – 617 тис. грн.

Хтось із мудреців сказав: «Великі справи починають великі уми, а завершують великі трудівники». Діяльність колективу МарЛНДС вже 125 років спрямована на створення, вирощування і збереження штучних лісів у Степу і вона ще далека від завершення, оскільки процес вирощування штучних лісів – справа не одного покоління лісівників. Мудре керівництво – це тільки 50 % успіху виконання запланованих завдань. Решту 50 % забезпечує повсякденна важка праця всього колективу. У цей нелегкий економічний і складний політичний час в умовах проведення АТО в Донецькій області ми зуміли зберегти наше підприємство, колектив і можемо з упевненістю сказати: ми життєздатні і взаємно відповідальні, дружні і здатні на взаємовиручку, володіємо багаторічними традиціями, усталеними відносинами і високою згуртованістю.

Прес-служба ДП «Маріупольська ЛНДС»